Gravity X (2005, Fuzzorama Records/MeteorCity)
Phi (2007, Fuzzorama Records/Poison Tree Records)
Mania (2009, Fuzzorama Records/Rough Trade)
Universe (2014, Fuzzorama Records/Sony Music)
V (2016, Century Media)